Polityka prywatności

  1. Postanowienia Ogólne

   1. Administratorem danych jest Peplinski & Banaszewski Sp. z o.o., ul. Św. Ducha 120, 63-200 Jarocin NIP: 7780152834, REGON: 632045298, KRS: 206779. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

   1. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:

Dane oznaczają dane osobowe‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Firma oznacza Peplinski & Banaszewski Sp. z o.o., ul. Św. Ducha 120, 63-200 Jarocin NIP: 7780152834, REGON: 632045298, KRS: 206779.

Osoba oznacza osobę‚ której dane dotyczą‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Serwis oznacza stronę internetową www.tarcice.com

   1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

    1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),

    1. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

  1. Charakter gromadzonych danych.

Gromadząc dane kierujemy się sformułowanymi w przepisach RODO zasadami legalizmu, rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności i prawidłowości przetwarzanych danych. Dane przetwarzane są nie dłużej niż potrzeba i z zapewnieniem odpowiedniego ich bezpieczeństwa, w zgodzie z przyjętą w Firmie Polityką ochrony danych osobowych.

Firma gromadzi dane na temat Osób z następujących źródeł:

     • środki komunikacji takie jak wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny, pliki cookie,

     • umowy o świadczenie usług oraz sprzedaży wraz z danymi podanymi podczas ich zawierania,

     • logi serwera hostującego Serwis firmy.

 

  1. Podstawy prawne i uzasadnione cele wykorzystywania danych.

Informacje podane przez Panią/Pana wykorzystujemy:

   1. na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej podczas wysyłania wiadomości e-mail na adresy wskazane w Serwisie, wizyty w siedzibie firmy lub rozmowy telefonicznej, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz przekazywania informacji o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   2. w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, przekazanego m.in. drogą telefoniczną, e-mailową, osobiście w siedzibie firmy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   3. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   4. w celu wypełnienia prawnych obowiązków nałożonych na nas obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami);

   5. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również dla weryfikacji kontrahenta i zabezpieczenia sprzedaży, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

 

  1. Ujawnianie danych dotyczących Pana/Pani.

Jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba, w związku z prowadzeniem działalności firmy, możemy ujawnić Twoje dane następującego rodzaju organizacjom i podmiotom:

   1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: dostawcom, firmom spedycyjnym, pocztowym, transportowym, serwisowym, IT, kurierom, biuru rachunkowemu, pracownikom wykonującym indywidualne zamówienie oraz innym które będą świadczyć Firmy usługi;

   2. organom państwa (sądom, Policji, itd.), na ich wyraźne żądanie, w sytuacjach regulowanych stosownymi przepisami.

 

  1. Okres przechowywania danych

   1. Pani/Pana dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, względnie zawarcia umowy sprzedaży, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia;

   2. Pani/Pana dane zapisane w logach serwera www przez operatora hostingowego przechowujemy przez okres jednego roku.

   3. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy:

    1. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

    2. do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od zawarcia wiążącej nas umowy;

w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.

  1. Pliki cookies

   1. W trakcie odwiedzin Serwisu zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies".  Są to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarkę internetową i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu użytkownika. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach lub w ramach jednej wizyty, umożliwiając mu między innymi zalogowanie się do serwisu czy dodanie produktów do koszyka. Pozwalają również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co z kolei pomaga administratorom usprawniać serwis i jego funkcje.

   2. Do prawidłowego działania Serwisu, tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień administratora witryny. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez użytkownika.

   3. Korzystając z serwisu, użytkownik może otrzymać pliki "cookies" współpracujących podmiotów trzecich. Są to pliki wykorzystywane przez usługi interaktywne portali społecznościowych oraz systemy analityczne gromadzące anonimowe dane o popularności serwisu.

   4. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików "cookies", jednakże efektem tego może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

 

  1. Przesyłanie danych za granicę.

Nie przekazujemy Państwa danych poza granice Polski ani do organizacji międzynarodowych. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom.

 

  1. Profilowanie

Firma nie prowadzi profilowania w rozumieniu przepisów RODO.

 

  1. Przechowywanie Pani/Pana danych

   1. Pani/Pana dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, względnie zawarcia umowy sprzedaży, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia

   2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy:

    1. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

    2. do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od zawarcia wiążącej nas umowy;

w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.

 

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podacie Państwo nam swoich danych nie możemy jednak udzielić odpowiedzi na zadane pytanie ani zawrzeć umowy.

 

  1. Pani/Pana prawa

Ma Pan/Pani prawo:

   1. wiedzieć, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i otrzymać bezpłatną kopię dotyczących Pani/Pana informacji;

   2. do uzyskania ustrukturyzowanej kopii przekazanych nam informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

   3. do wnioskowania o poprawienie swoich danych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;

   4. do usunięcia danych na Pani/Pana temat;

   5. do ograniczenia określonego korzystania przez firmę z danych;

   6. do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych;

   7. do wniesienia do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) skargi dotyczącej przetwarzania przez Firmę danych.

Kiedy otrzymamy żądanie, możemy poprosić o dodatkowe informacje, w tym w celu zweryfikowania Pani/Pana tożsamości. W uzasadnionych przypadkach możemy odmówić realizacji żądań wskazanych w pkt. 7.1, 7.2 i 7.3, jeżeli będą one nieuzasadnione lub przesadne, lub naliczyć opłatę za przekazanie tych informacji.

Aby skorzystać z tych praw, proszę skontaktować się z Firmą:

   • pocztą elektroniczną na adres: faktura@pb.com.pl,  

   • pocztą na adres: Peplinski & Banaszewski sp. z o.o., ul. Św. Ducha 120, 63-200 Jarocin.